Flaska med HVO100, Neste MY Förnybar diesel.

Råvaror för HVO100

Neste MY Förnybar Diesel™

Energifabriken anser att vi behöver alla förnybara råvaror då de ska ersätta extremt stora volymer fossil olja. Det är en stor utmaning. Över 90% av råvarorna till HVO100 är rest och avfallsströmmar, de dominerande råvarorna är matolja och slaktavfall (2023). Övriga råvaror är även de från fossilfria källor.

Olika typer av fetter tjänar som råvara för tillverkning av HVO100. För tillverkning av HVO100 finns möjlighet att använda enklare kvaliteter av fett och feta restprodukter som råvara. Här kan du läsa mer om Neste MY Förnybar diesels råvaror.

Tankar HVO100

Slaktavfall

Tillverkare använder slaktavfall som råvara för att producera HVO100. Följaktligen ställer detta stora krav på anläggningar som förädlar slaktavfallet. Dessutom klassar myndigheter slaktavfall som en restprodukt, vilket säkerställer spårbarhet tillbaka till ursprunget, oftast slakterier. Därmed är att använda slaktavfall ett bra sätt att utnyttja flöden av restprodukter. Slutligen ser vi heller ingen större risk att en ökad efterfrågan på slaktavfall ska medföra en ökad köttproduktion

Used cooking oil, UCO

Begagnad frityrolja är en bra råvara för att tillverka HVO100. På grund av detta kräver saltföroreningar i frityroljan att anläggningen som utför förädlingen uppfyller höga standarder. När det gäller de vanligaste typerna, inkluderar frityroljor ofta palmolja, rapsolja och solrosolja

Rapsolja

Tillverkare använder en mindre mängd rapsolja för att producera HVO100. Dessutom sker odling av europeisk raps effektivt och bidrar till goda GHG-värden. Att använda grödbaserade råvaror för biodrivmedel ger positiva effekter genom att stärka lantbrukets ekonomi. Detta leder i sin tur till att åkermarken underhålls och hålls beredd för att producera både drivmedel och livsmedel. Följaktligen styr en ökande efterfrågan odlarnas val i deras odling. Skulle det uppstå en större livsmedelskris, kan man använda rapsoljan som livsmedel och tillfälligt ersätta den med fossila bränslen.

Tallolja

Vid produktion av pappersmassa kan vid vissa tekniker en viss kvantitet tallolja uppstå. Då tillgången av tallolja är begränsad, tillgången är lika stor som tillgången på slaktavfall. Spårbarheten sträcker sig tillbaka till platsen då produkten uppstår, dvs i förädlingen. Spårbarheten sträcker sig inte till odlingen och avverkningen av skog. Rent tekniskt är det svårt att använda tallolja för ett rent biodrivmedel, mycket samraffineras med fossil råvara. Tallolja utgör en obetydlig del av skogens värde och riskerar inte att påverka hur skogen brukas.

Technical corn oil, TCO

Producenter använder technical corn oil (TCO) i begränsad omfattning för att producera HVO. När producenter framställer etanol från majs, producerar de en liten mängd majsolja som inte passar för livsmedelskonsumtion. TCO är mycket begränsat tillgänglig. Historiskt sett har man använt den för olika tekniska syften samt för ytterligare energiutvinning och förbränning. Myndigheter klassar TCO som en restprodukt, vilket säkerställer spårbarhet tillbaka till etanolfabriken där den uppstår, dock inte till själva majsodlingen. Användningen av TCO representerar ett effektivt sätt att utnyttja resurser. Dess begränsade tillgång påverkar inte majsodlingen eller etanolproduktionen nämnvärt.

Fiskolja

Rester från fiskindustrin som fiskolja är en utmärkt råvara för tillverkning av HVO100.

Framtida råvaror

Fettavfall, alger och plastskräp är exempel på råvaror som vi eventuellt kommer att använda i framtiden. Läs mer om framtidens råvaror.

Rulla till toppen