Råvarer for HVO100

Energifabrikens generelle innstilling til ulike råvarer (og ulike biodrivstoff) er at det er behov for alt som er tilgjengelig, og at de så godt som alltid er bedre enn sine fossile motparter. Erstatningen av fossilt drivstoff er stor. Hovedsakelig er det restprodukter og avfall som anvendes til HVO100.

For å produsere HVO100 anvendes ulike typer av fett som råvare. Man har her muligheten til å bruke enklere kvaliteter av fett og fettholdige restprodukter som råvare. Här kan du lese mer om HVO diesels råvarer.

Rapsolje

En mindre del rapsolje anvendes for tilvirkning av HVO. Europeisk raps dyrkes effektivt og har gode GHG-verdier.

Kommentar: Energifabriken er positive til at avlingsbaserte råvarer anvendes til biodrivstoff. Det er en god måte å opprettholde dyrkbar jord på og samtidig forberede produksjon til både næringsmiddel og biodrivstoff. En økt etterspørsel påvirker bondens beslutning om planleggingen av avlingen. Men rapsolje kan ved en større krise i ernæringskretsløpet anvendes kun til mat og biodrivstoffet erstattes da med fossilt brensel. I dag er dette riktig balansert.

Slakteavfall

For produksjonen av HVO anvendes slakteavfall som råvare. Slakteavfall som råvare stiller store krav til anlegget som foredler råvaren videre. Tilgangen på slakteavfall i verden er begrenset. Hele verdens slakteavfall skulle kunne erstatte f.eks halve Sveriges dieselbehov. Tidligere ble slakteavfall brukt til annen energiutvinning, som gjødsel og som noen typer dyrefor. Slakteavfall er klassifisert som restprodukt som gjør at sporbarheten strekker seg tilbake til leddet der avfallet oppstår, som regel i slakteriet. Sporbarheten strekker seg ikke tilbake til oppfostringen av dyrene.

Kommentar: Anvendelse av slakteavfall er en god måte å utnytte flyten av restprodukter på. Vi ser heller ingen stor risiko for at en økt etterspørsel på slakteavfall skal medføre en økt kjøttproduksjon.

Fiskeolje

Rester fra fiskeindustrien som fiskeolje er en utmerket råvare for tilvirkning av HVO.

Technical corn oil, TCO

Technincal corn anvendes i mindre grad ved produksjon av HVO. Når man fremstiller etanol av maiskorn, oppstår en liten andel maisolje som ikke kan anvendes til næringsmiddel. Denne andelen går som råvare til biodrivstoff. Tilgangen på TCO er svært begrenset. Tidligere brukte man den til ulike tekniske bruksområder og til annen energigjenvinning og forbrenning. TCO er klassifisert som et restprodukt, det betyr at sporbarheten strekker seg tilbake til etanolfabrikken der etanolproduksjonen oppsto, men ikke til selve avlingen av maisen.

Kommentar: Anvendelse av TCO er en god økonomisk utnyttelse av ressurser. Men tilgangen er så liten at ingen avling av mais eller produksjon av etanol påvirkes. På sikt tror vi at dette produktet kommer til og foredles til drivstoff mer lokalt.

Palm fatty acid destillate, PFAD

PFAD anvendes til en viss del for fremstilling av vår HVO100. Den PFAD som anvendes er sertifisert og sporbar helt tilbake til planten. Når palmeolje fremstilles til matindustrien (største andelen fra asiatiske land) oppstår en rest/avfallsprodukt som ikke igjen kan anvendes til human konsum. Andelen PFAD er 4-5% av produksjonen og påvirker derfor ikke en økning i produksjonen av palmeolje.

Slik er prosessen:
Når oljepalmen høstes starter en nedbryting av palmeoljen i fruktene. Dette utbytte inneholder ulike typer av fettsyrer. Innholdet varierer avhengig av tidens lengde mellom innhøsting og foredling. Fettsyrene må fjernes fra palmeoljen for at den skal kunne anvendes som næringsmiddel. Fettsyrene utgjør i gjennomsnitt ca 4-5% av innhøstingen. Tilgangen er begrenset, men enda større enn f.eks tilgangen på slakteavfall. Tidligere anvendte man PFAD for øvrig energiutvinning/forbrenning, tilvirkning av såpe og dyrefor.

Produktet har vært sporbart siden 2007, sporbarheten strekker seg til foredlingsleddet der restproduktene oppstår. Den PFAD som vi anvender for tilvirkning av HVO100 kommer fra foredlere som er tilkoblet RSPO. Det betyr at deres produksjon baseres på avlinger som er sertifiserte eller på vei inn i en sertifisering. Siden 2013 har vår PFAD vært 100% sertifisert.

Kommentar: Energifabriken anser PFAD som en bra råvare. Vår evaluering er at bruken av PFAD skiller seg fra selve bruken av palmeolje. Dette fordi en økt etterspørsel på PFAD ikke påvirker palmeoljeprodusentens beslutning i avlingen. Det at andelen PFAD utgjør mindre enn 5% av bondens produksjon og verdien på denne andelen er langt lavere enn for palmeoljen, gjør at bonden bestemmer sin avling ut fra palmeoljens verdi. Sammenlignet med svenske forhold; en økt etterspørsel i markedet etter kruskakli/havreskall avgjør ikke om bonden produserer mer havre. Det er prisprognosene på havre som avgjør hva bonden beslutter å avle. Vi tror at PFAD og andre råvarer fra Asia i fremtiden kommer til og fases ut og erstattes av produkter med europeisk opprinnelse.

Les mer om Neste MY Fornybar diesels arbeid innen bærekraft här.

Used cooking oil, UCO

Brukt frityrolje anvendes i produksjonen av vår HVO100. Frityroljen er ofte forurenset med salt noe som gjør at det stilles store krav til anleggene som gjennomfører foredlingen. Tidligere ble frityroljen brukt i produksjonen av rengjøringsmiddel, dyrefor, energiutvinning og tekniske bruksområder. Brukt frityrolje kan ha opprinnelse i palmeolje, rapsolje, solsikkeolje og soyaolje, alt ettersom hva som er brukt til frityr, altså brukt matolje.

Kommentar: Brukt frityrolje er en god råvare. En andel kan ha opprinnelse til palmeolje og vi bedømmer at den ikke har noen påvirkning på avlingen av palmeoljeproduksjon.

Tallolje

Ved produksjon av papirmasse kan en andel tallolje oppstå. Tilgangen på tallolje er begrenset og anses som like stor stor som tilgangen på slakteavfall.

Sporbarheten strekker seg tilbake til stedet der produksjonen skjer, dvs i selve foredlingen og ikke tilbake til skogen. Tidligere ble talloljen brukt til energiutvinning/forbrenning, tilvirking av rengjøringsmiddel, såpe og til andre tekniske bruksområder.

Kommentar: Tallolje er en god råvare. Rent teknisk er det vanskelig å anvende ren tallolje fordi dagens HVO har høye krav til kuldeegenskaper og tallolje har ikke disse egenskapene alene. Tallolje utgjør en ubetydelig del av skogens verdi og risikerer ikke å påvirke hvordan skogen brukes.

Utvikling

Det pågår en stadig utvikling av bruk av råvarer. I framtiden vil vi se nye råvarer som kan anvendes til HVO100, spørsmålet er hvilke. Les om fettavfall, alger og plastavfall här.

Skroll til toppen