fbpx

Ecobränsle RME– ett svenskt inhemskt biobränsle

Ecobränsle RME är av premiumkvalité – ett inhemskt svenskt biobränsle som vi producerar genom förestring i Karlshamn. Det blir en RME100 (b100) av premiumkvalité. Den framställs av raps och metanol och är ett giftfritt drivmedel. Växthusgaserna minskar med 69%. Ecobränsle RME håller marknadens bästa kvalité, den har låg vattenhalten och lite föroreningar. Den höga kvalitén är en följd av vår färska rapsolja. Vår rapsolja levereras i rör från företaget i huset bredvid, färskare blir det inte. Den färska rapsoljan är en av komponenterna som ger den höga kvalitén.

Kolcykeln för Ecobränsle RME är endast ett år. Rapsen binder genom fotosyntes kol när den växer.

Kvalitén är mycket bättre än vad specifikationen för RME100, EN14214, kräver. Det är stor skillnad på Ecobränsle RME och annan RME, tex är vår vattenhalt bara en tredjedel och de allmänna föroreningarna en femtedel av vad specifikationen kräver. Den höga kvalitén gör Ecobränsle utmärkt att använda som ett rent biodrivmedel, utan inblandning.

Våra kunder finns inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik och lantbruk. Även värmeverk använder Ecobränsle RME för värmeproduktion. Vi är specialister på omställning av olika typer av specialmaskiner från fossil diesel till RME100. Vi kalkylerar omställningens klimatresultat för varje enskild verksamhet

Vi använder främst extraherad rapsolja som utvinns ur rapskakan efter pressningen. Det är en kvalité som normalt inte används till livsmedel. Glycerol är en biprodukt som levereras till djurfoder och biogasanläggningar.

Fabriken

I Carlshamns Mejeris gamla lokaler i centrala Karlshamn tillverkas Ecobränsle RME genom förestring sedan 2006.  När fabriken producerar för fullt minskar den CO2-utsläppen med 100,000 ton per år.

Transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter. Vi använder Ecobränsle RME100 och Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor. Hållbart ur alla perspektiv.

Miljöinformation Ecobränsle RME

När Ecobränsle RME förbränns skapas koldioxid, den kommer från en förnybar källa som bundit koldioxiden med fotosyntes. Det är en cirkulär process som blir förnybar och hållbar. Vid förbränning av fossil olja frigörs koldioxid som tar miljoner år att binda igen, då ökar koldioxidhalten i atmosfären. Därför ska vi låta den fossila oljan stanna i marken.

Koldioxidreduktionen för Ecobränsle RME är 69%, jämfört med fossil diesel. Utsläppet är 28,97 gram CO2ekv/MJ. Den beräknas ur ett livscykelperspektiv, från odling till förbränning. Beräkningen styrs av EUs Renewable Energy Directiv som implementerats i Energimyndighetens föreskrifter. Vi rapporterar till Energimyndigheten en gång per år, då redovisar vi bla utsläpp från odling, tillverkning och transporter. För att kunna säkerställa beräkningarna är råvarorna och processerna spårbara.

Diagrammet visar att Ecobränsle RME har en låg klimatpåverkan. Vanlig diesel inom reduktionsplikten hamnar i det röda fältet.
Under 2020 var den förnybara andelen 95,46%. Under 2021 har Ecobränsle delvis producerats med biometanol. Det ökar andelen förnybart, vilket kommer synas på pumpdekalen under 2022.

Kris och beredskap

Ecobränsle RME tillverkas av råvaror från svenskt lantbruk i en fabrik i Karlshamn. Vi är helt oberoende av import. I ett läge av kris kan vi säkra bränsle och drivmedel till Sverige. Volymerna räcker till att hålla hela det svenska lantbruket igång. Ecobränsle är en viktig aktör som kan säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige. Vår ambition är att bygga mer produktion och ta ett större ansvar för den inhemska bränsleproduktionen.

Om Ecobränsle från Vägtransportfokus juni 2021

Klimatkalkyl
Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Ecobränsle RME. (Beräkningsfaktor för år 2020)

Årlig dieselvolym i liter

Drift
Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan. När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet.  Tex har Ecobränsle RME en låg vattenhalten, långt under specifikationen. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Har du egen cistern håller vi den fylld, så du alltid har bränsle.

Uppföljning
Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten med ett fossilfritt  och förnybart drivmedel. Gör förnybart till en del av din affärsidé.

Vad är Ecobränsle RME

RME står för RapsMetylEster och är omförestrad rapsolja. Tillverkningen sker genom att en blandning av 90% rapsolja och 10% metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Energifabrikens Ecobränsle RME är speciellt anpassad att användas som 100% drivmedel. Genom en behandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en outstanding driftsäkerhet, året runt, ned till 25 minusgrader. Ecobränsle RME är tillverkad i Sverige.

Ecobränsle RME ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Användningen är störst bland tunga fordon, samt inom entreprenad- och lantbruksdrift. Anpassningen till RME är enkel och Energifabriken tillhandahåller rutiner för omställning.

Ecobränsle RME kan också användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Med Ecobränsle RME kommer flera fördelar:

  • 69% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning 2020)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen
  • Förnybart alternativ till eldningsolja i standardpannor