Ecobränsle RME

Ett svenskt inhemskt biobränsle

RME som fungerar!

Ecobränsle RME är av premiumkvalité – ett inhemskt svenskt biobränsle som vi producerar genom förestring till en rapsmetylester i Karlshamn. Kvalitén är mycket högre än vad specifikationen för FAME, EN14214, kräver. Ecobränsle RME har en vattenhalt på en tredjedel och de allmänna föroreningarna en femtedel av vad EN14214 kräver. Den höga kvalitén gör Ecobränsle utmärkt att använda som ett rent biodrivmedel.
CFPP, Cold Filter Plugging Point är -25 grader, det är ett bränsle att använda året runt.

Ecobränsle framställs av raps och är ett giftfritt drivmedel. Växthusgaserna (CO2) minskar med 70-75%, beroende på vilken kvalité ni väljer att köpa. 

Kolcykel för Ecobränsle RME
Kolcykeln för Ecobränsle RME är endast ett år. Kolen binds när rapsen växer, den frigörs vid förbränningen.

Våra kunder finns inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik och lantbruk. Även värmeverk använder Ecobränsle RME för värmeproduktion. Vi är specialister på omställning av olika typer av specialmaskiner från fossil diesel till Ecobränsle RME.

Vi använder främst extraherad rapsolja som utvinns ur rapskakan efter pressningen. Det är en kvalité som normalt inte används till livsmedel. Glycerol blir en biprodukt som levereras till djurfoder och biogasanläggningar.

Emanuelssons har kört RME sedan 2014

Referensblad RME

RME-fabriken i Karlshamn

I Carlshamns Mejeris gamla lokaler i centrala Karlshamn tillverkas Ecobränsle RME genom förestring sedan 2006.  När fabriken producerar för fullt minskar den CO2-utsläppen med 100,000 ton per år. Produktion fyller kraven från svensk Hållbarhetslag och internationell ISCC-certifieringen.

Vi använder förnybara transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter. Vi använder Ecobränsle RME och Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor. Hållbart ur alla perspektiv.

Uppföljning

Du får ett miljödiplom som visar på effekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten med ett fossilfritt och förnybart drivmedel. Gör förnybart till en del av din affärsidé.

RME stärker svensk självständighet

Du har säkert hört frasen ”Vi måste producera mer inhemskt biodrivmedel…” Det behövs för att stärka den svenska självständigheten, göra oss oberoende från fossil import och minska våra affärer med totalitära regimer.

Ecobränsle RME tillverkas mestadels av råvaror från svenskt lantbruk i ett bioraff i Karlshamn. I ett läge av kris kan vi säkra bränsle och drivmedel till Sverige. Volymerna räcker till att hålla hela det svenska lantbruket igång. Vår ambition är att bygga mer produktion och ta ett större ansvar för den inhemska bränsleproduktionen.

Klimatkalkyl
Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Ecobränsle RME. (Beräkningsfaktor för år 2021)

Årlig dieselvolym i liter
Kvinna står i ett rapsfält

Drift
Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan. När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Har du egen cistern håller vi den fylld, så du alltid har bränsle.


Hållbart, svenskt och ekonomiskt – Hagshultskossorna gillar RME

LÄS MER på Lantmännen Lantbruk Maskin

Man vid RME tankstation

Miljöinformation Ecobränsle RME

När Ecobränsle RME förbränns skapas koldioxid, den kommer från en förnybar källa som bundit koldioxid, med hjälp av fotosyntes, under sin växtperiod. Det är en cirkulär process som blir förnybar och hållbar. Vid förbränning av fossil olja frigörs koldioxid som tar miljoner år att binda igen, då koldioxidhalten i atmosfären ökar. Därför ska vi låta den fossila oljan stanna i marken.

Ecobränsle säljs i två versioner, Ecobränsle RME100 och Ecobränsle RME100 BioM med högre klimatprestanda. Koldioxidreduktionen för 2023 uppskattas bli 65% respektive 75%, jämfört med fossil diesel. Beräkningen görs ur ett livscykelperspektiv, från odling till förbränning. Beräkningen styrs av EUs Renewable Energy Directive som implementerats i Energimyndighetens föreskrifter. Vi rapporterar till Energimyndigheten en gång per år, då redovisar vi livscykelns utsläpp, odling, tillverkning, transporter och förbränning. För att kunna säkerställa beräkningarna är råvarorna och processerna spårbara.

Energimyndighetens miljöinformation 2022

Mätare av klimatpåverkan
Ecobränsle RME med 70% CO2-reduktion.
Vanlig diesel inom reduktionsplikten hamnar i det röda fältet.
Råvaror RME svensk raps
Om Ecobränsle från Vägtransportfokus juni 2021

Frågor och svar om RME hittar du här.

Vad är Ecobränsle RME?

RME står för rapsmetylester och är förestrad rapsolja. Tillverkningen sker genom att en blandning av rapsolja och metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Energifabrikens Ecobränsle RME är speciellt anpassad att användas som drivmedel. Genom en behandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en hög driftsäkerhet, året runt. CFPP, cold filter plugging point är minus 25 grader. Ecobränsle RME är tillverkas i Karlshamn.

Ecobränsle RME ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Användningen är störst bland tunga fordon, samt inom entreprenad- och lantbruksdrift. Anpassningen till RME är enkel och Energifabriken tillhandahåller rutiner för omställning.

Ecobränsle RME kan också användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Med Ecobränsle RME kommer flera fördelar:

  • Upp till 76% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning 2021)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen
  • Förnybart alternativ till fossilt drivmedel
  • Förnybart alternativ till fossil eldningsolja i standardpannor
Rulla till toppen