fbpx

Ecobränsle RME– ett svenskt inhemskt biobränsle

Ecobränsle RME är av premiumkvalité – ett inhemskt svenskt biobränsle som vi producerar genom förestring i Karlshamn. Det blir en RME100 (b100) av premiumkvalité. Den framställs av raps samt metanol och är ett giftfritt drivmedel. Växthusgaserna (CO2) minskar med 70%. Ecobränsle RME håller marknadens bästa kvalité, den har låg vattenhalten och lite föroreningar. Den höga kvalitén är en följd av vår färska rapsolja, som levereras i rör från företaget i huset bredvid. Färskare blir det inte. Den färska rapsoljan är en av komponenterna som ger den höga kvalitén.

Kolcykeln för Ecobränsle RME är endast ett år. Rapsen binder först kolen genom fotosyntes, sedan frigörs den vid förbränningen.

Kvalitén är mycket bättre än vad specifikationen för RME100, EN14214, kräver. Det är stor skillnad på Ecobränsle RME och annan RME, tex är vår vattenhalt bara en tredjedel och de allmänna föroreningarna en femtedel av vad specifikationen kräver. Den höga kvalitén gör Ecobränsle utmärkt att använda som ett rent biodrivmedel, året runt.

Våra kunder finns inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik och lantbruk. Även värmeverk använder Ecobränsle RME för värmeproduktion. Vi är specialister på omställning av olika typer av specialmaskiner från fossil diesel till Ecobränsle RME. Vi kalkylerar omställningens klimatresultat för varje enskild verksamhet

Vi använder främst extraherad rapsolja som utvinns ur rapskakan efter pressningen. Det är en kvalité som normalt inte används till livsmedel. Glycerol blir en biprodukt som levereras till djurfoder och biogasanläggningar.

Emanuelssons Transport, RME sedan 2014

Stärker svensk självständighet

Du har säkert hört frasen ”Vi måste producera mer inhemskt biodrivmedel…” Det behövs för att stärka den svenska självständigheten, göra oss oberoende från fossil import och minska våra affärer med totalitära regimer. Råvarorna till Ecobränsle RME kommer från södra Sverige och produktionen sker i Karlshamn. I en situation av oro och stängda gränser berörs inte vår produktion. Ett svenskt inhemsk biodrivmedel helt enkelt. Från Sverige, i Sverige, för Sverige.

Fabriken

I Carlshamns Mejeris gamla lokaler i centrala Karlshamn tillverkas Ecobränsle RME genom förestring sedan 2006.  När fabriken producerar för fullt minskar den CO2-utsläppen med 100,000 ton per år. Produktion sker mot svensk Hållbarhetslag och internationell ISCC-certifieringen.

Transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter. Vi använder Ecobränsle RME och Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor. Hållbart ur alla perspektiv.

Uppföljning

Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten med ett fossilfritt  och förnybart drivmedel. Gör förnybart till en del av din affärsidé.

Klimatkalkyl
Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Ecobränsle RME. (Beräkningsfaktor för år 2021)

Årlig dieselvolym i liter

Drift
Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan. När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet.  Tex har Ecobränsle RME en låg vattenhalten, långt under specifikationen. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Har du egen cistern håller vi den fylld, så du alltid har bränsle.

RME-besparing

Vad kostar det?

liter
Jämför Ecobränsle RME mot följande bränsle

Besparing genom att tanka Ecobränsle

kr/år
Besparing genom att köra RME.

kg CO2/år
Koldioxidbesparing med Ecobränsle RME jämfört med reduktionspliktsdiesel

Fördjupad analys med terminspriser Ecobränsle RME

Vi gör en djupare analys på din fordonsflotta & räknar på framtida terminspriser och övriga aspekter som påverkar ditt byte till Ecobränsle RME.
Vi hjälper dig med omställningen till en driftsäker RME-drift. Vi har 15 års praktisk erfarenhet att köra fordon med RME.
liter


Miljöinformation Ecobränsle RME

När Ecobränsle RME förbränns skapas koldioxid, den kommer från en förnybar källa som bundit koldioxid, med hjälp av fotosyntes, under sin växtperiod. Det är en cirkulär process som blir förnybar och hållbar. Vid förbränning av fossil olja frigörs koldioxid som tar miljoner år att binda igen, då ökar koldioxidhalten i atmosfären. Därför ska vi låta den fossila oljan stanna i marken.

Ecobränsle säljs i två versioner, Ecobränsle RME100 och Ecobränsle RME100 BioM med högre klimatprestanda. Koldioxidreduktionen för 2021 var 70% respektive 76%, jämfört med fossil diesel. Utsläppet är 29,20 respektive 22,70 gram CO2ekv/MJ. Den beräknas ur ett livscykelperspektiv, från odling till förbränning. Beräkningen styrs av EUs Renewable Energy Directiv som implementerats i Energimyndighetens föreskrifter. Vi rapporterar till Energimyndigheten en gång per år, då redovisar vi utsläppen ur ett livscykelperspektiv från odling, tillverkning och transporter. För att kunna säkerställa beräkningarna är råvarorna och processerna spårbara.

Miljöinformation från Energimyndighetens märkning

Ecobränsle RME BioM med 76% CO2-reduktion, jämfört med fossil diesel. Vanlig diesel inom reduktionsplikten hamnar i det röda fältet.
Ecobränsle RME med 70% CO2-reduktion.
Under 2021 var den förnybara andelen i råvarorna 100%.

Kris och beredskap

Ecobränsle RME tillverkas av råvaror från svenskt lantbruk i en bioraff i Karlshamn. Vi är helt oberoende av import. I ett läge av kris kan vi säkra bränsle och drivmedel till Sverige. Volymerna räcker till att hålla hela det svenska lantbruket igång. Ecobränsle är en viktig aktör som kan säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige. Vår ambition är att bygga mer produktion och ta ett större ansvar för den inhemska bränsleproduktionen.

Om Ecobränsle från Vägtransportfokus juni 2021

Vad är Ecobränsle RME

RME står för rapsmetylester och är omförestrad rapsolja. Tillverkningen sker genom att en blandning av rapsolja och metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Energifabrikens Ecobränsle RME är speciellt anpassad att användas som drivmedel. Genom en behandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en hög driftsäkerhet, året runt. CFPP, cold filter plugging point är minus 25 grader. Ecobränsle RME är tillverkad i Sverige.

Ecobränsle RME ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Användningen är störst bland tunga fordon, samt inom entreprenad- och lantbruksdrift. Anpassningen till RME är enkel och Energifabriken tillhandahåller rutiner för omställning.

Ecobränsle RME kan också användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Med Ecobränsle RME kommer flera fördelar:

  • Upp till 76% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning 2021)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen
  • Förnybart alternativ till fossilt drivmedel
  • Förnybart alternativ till fossil eldningsolja i standardpannor