fbpx

HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™, ett fossilfritt bränsle

Den största skillnaden mellan Neste MY förnybar diesel och traditionell fossil diesel är att huvudråvaran är förnybara vegetabiliska och animaliska fetter istället för fossil råolja. Denna skillnad ger Neste MY förnybar diesel stora klimatfördelar jämfört med fossil diesel och leder till 80-90% lägre utsläpp av växthusgaser.

Neste  MY är förnybar diesel och kan köras i alla dieselmotorer, det är enkelt att byta. Neste MY Förnybar Diesel är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Du sköter din bil på samma vis som när du tankade fossilt. Inget omställningsarbete krävs, börja tanka förnybart, enklare kan det inte bli.

Stor skillnad mot fossil diesel

Neste MY förnybar diesel innehåller ingen inblandning av fossil diesel. För att tydligt särskilja den
från de olika fossil-diesel-blandningar som finns på marknaden har vi använt terminologin ”fossilfritt” och ”förnybart”. Med 99,18% fossilfritt innehåll är vår bedömning att vi fortsatt kan stå för den terminologin.

Utmärkt prestanda och köldegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel har bättre köldegenskaper och högre tändvillighet än fossil diesel. Dessutom sotar den mindre. Det är en premiumdiesel.  

Klimatberäknat för hela produktionskedjan

Även biodrivmedel har en klimatpåverkan när man ser till hela produktionskedjan. Det finns tydliga regelverk som reglerar hur bl.a. klimateffekten av ett biodrivmedel ska beräknas. I denna beräkning ingår alla utsläpp av klimatgaser från hela produktionskedjan av biodrivmedlet. Detta innebär att energianvändning, råvaruinsamling, odling och transporters klimatpåverkan inkluderas och ingår i biodrivmedlets totala klimatberäkning.

För Neste MY förnybar diesel uppgår klimateffekten till 80-90% reduktion av växthusgaser jämfört med ren fossil diesel.

Transporter

För oss är det en självklarhet att använda förnybara drivmedel i våra transporter. Vi använder Ecobränsle RME100 och Neste MY Förnybar Diesel, HVO100. Alla chaufförer är anställda i svenska bolag och har justa villkor. Hållbart ur alla perspektiv.

Garanti vid drift för företagskunder

Om din fordonsleverantör inte ger dig motorgaranti vid drift med HVO100, ger vi dig det. Det finns inga tekniska problem vid drift av vår HVO100, om din bil blivit exporterad till USA hade den automatiskt fått motorgaranti vid HVO-drift. Neste MY Förnybar Diesel uppfyller specifikationerna EN 15940 och ASTM D975.

Uppföljning

Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte, en gång om året får du en rapport på din CO2-besparing. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut effekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

Neste MY Förnybar Diesel kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Neste MY Förnybar Diesel lagras i standardcisterner för diesel. Det finns inga problem med tillväxt, där kan den jämföras med blankdiesel.

Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel

Partiklar33% lägre
NOx (kväveföreningar)9% lägre
HC (kolväten)30% lägre
CO (kolmonoxid)24% lägre

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Neste MY. (faktor för år 2020)

Årlig dieselvolym i liter

Mindre giftigt än diesel

Neste MY är mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. Utsläppen vid användning är betydligt lägre än vid användning av fossil diesel.

Neste MY är bränslet för dig som önskar en premiumdiesel. Den har likvärdiga eller bättre egenskaper jämfört med fossil diesel. Neste MY är förnybar, sotar mindre, har lägre utsläpp och är mindre giftig. Den är fri från svavel och aromater.