Allmänna villkor för Energifabrikens Tankkort

Kortutgivare: Energifabriken i Sverige AB
Kreditgivare: Energifabriken i Sverige AB
Kontohållare: Energifabriken i Sverige AB
Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats konto till vilket Kundkort är knutet
Kortinnehavare: Den för vilken ett Kundkort utfärdats
Kundkort: Av Energifabriken i Sverige AB utgivet Tank-, eller Smartkort

 1. Giltighet och användning
  1.1
  Kundkortet är Energifabriken i Sverige AB:s (nedan ”Energifabriken”) egendom och Energifabriken äger rätt att byta ut det vid tidpunkt som bolaget bestämmer. Kundkortet är knutet till en kontokredit och gäller för inköp av drivmedel och i förekommande fall andra produkter/tjänster på Energifabrikens samtliga anläggningar och på försäljningsställen med vilka Energifabriken har tecknat avtal. Energifabriken äger rätt att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag som Energifabriken samarbetar med. Kundkortet är personligt. Kundkortet gäller i förening med personlig kod (PIN-kod), varvid användning av Kundkortet i förening med PIN-koden anses som en kvittens av genomfört köp och godkännande av att till Kundkortet knuten kontokredit belastas. Avtalet om Kundkort gäller tills vidare. Avtalet upphör att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller Energifabriken sagt upp detsamma. Kontohavare som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligt till Energifabriken i Sverige AB, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping. Om Energifabriken vill säga upp avtalet, sker det skriftligen till den av Kontohavaren till Energifabriken senast meddelade adressen.

  1.2 Smartkortet är inte knutet till en kontokredit. För Smartkortet gäller istället att Kontohavaren sätter in pengar i förskott för att därefter använda tillgodohavandet för inköp enligt p. 1.1. Köp utöver tillgodohavande är inte tillåtet och Kontohavaren erhåller ingen kredit. Har inköp gjorts under perioden erhåller Kontohavaren ett kontoutdrag som visar kontobehållning och en sammanställning av gjorda inköp. Det utgår ingen ränta på insatt belopp. Kontohavaren erhåller en rabatt på drivmedel i enlighet med Energifabrikens vid var tid gällande rabattvillkor. Skulle konto anslutet till Smartkort vid något tillfälle belastas med ett negativ saldo, är Kontohavaren betalningsansvarig härför enligt p. 7 och 8.

 2. Ansökan om Kundkort
  2.1
  Ansökan om Kundkort görs skriftligen hos Energifabriken i enlighet med av Energifabriken föreskriven ansökan om Kundkort. Kontohavaren har möjlighet att erhålla vissa begränsningar för Kundkortet, t.ex. begränsad volym och begränsat antal tankningar. Vid ansökan om Kundkort samt vid utfärdande av extrakort kan Kortinnehavaren välja en PIN-kod knuten till Kundkortet. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa sig felaktiga har Energifabriken rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återkalla utgivna Kundkort.

  2.2 Kundkort beviljas efter kreditprövning. Energifabriken förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan.

 3. Uppgiftslämnande till register
  3.1 Kredit som beviljas kan komma att rapporteras av Energifabriken till kreditregister liksom uppgift om bristande betalning, att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar eller liknande missbruk av Kundkortet.

 4. Handhavande av Kundkort och PIN-kod
  4.1
  Kundkort är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Kontohavaren är skyldig att skydda PIN-koden, att vid vetskap om att Kundkortet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Energifabriken och att i övrigt följa dessa villkor för användande av Kundkortet.

 5. Anmälan av förlorat Kundkort, adressändring m.m.
  5.1
  Anmälan om förlorat Kundkort, namn- eller adressändring eller annat rörande Kundkort, ska snarast meddelas till Energifabrikens Kundservice, tel. 0142-41455, mail info@energifabriken.se eller skriftligen till Energifabriken i Sverige AB, Gjuterigatan 1D, 582
  73 Linköping. Juridiska personer ska underrätta Energifabriken om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren.

 6. Ansvar för extrakort
  6.1
  Kontohavarens ansvar enligt dessa villkor omfattar samtliga till kontot knutna och utfärdade Kundkort.

 7. Betalningsansvar
  7.1
  Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp som verkställs med till kontot knutna Kundkort.

  7.2 Kontohavaren ansvarar dock inte för något belopp som har belastat kontot genom användande av visst Kundkort efter det att Kontohavaren har anmält till Energifabriken enligt p. 5.1 att Kundkortet är förlorat och ska spärras, såvida inte Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till att en obehörig transaktion har kunnat genomföras.

  7.3 Kontohavaren svarar dock för hela beloppet om han eller hon inte underrättar Energifabriken, utan onödigt dröjsmål efter att denne har fått vetskap om den obehöriga transaktionen, att denne inte anser sig betalningsskyldig för transaktionen. Om Energifabriken lämnat Kontohavaren information om den obehöriga transaktionen ska under alla förhållanden sådan underrättelse lämnas inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot.

  7.5 Om någon annan än Kontohavaren är behörig enligt avtalet att använda ett Kundkort kopplat till Kontohavarens konto, ska, vid bedömningen av om Kontohavaren ansvar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kontohavaren själv hade handlat.

 8. Faktura/Kontoutdrag
  8.1
  Fakturering sker en eller två gånger per månad beroende på kreditgräns. Betalningen ska vara Energifabriken tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen är 13-16 dagar efter fakturans brytdatum. Vid försenad betalning äger Energifabriken rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2 % per månad. Energifabriken äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande.

 9. Autogiro
  9.1
  Vid betalning via autogiro medger Kontohavaren att uttag görs från aktuellt konto för betalning till Energifabriken av faktura. Uttag görs på aktuell fakturas förfallodag eller, om denna är på en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Kontohavaren förbinder sig gentemot Energifabriken att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på aktuellt konto senast dagen före förfallodagen. Om betalning via autogiro inte sker, och detta inte är hänförligt till Energifabriken, t.ex. därför att tillräckligt belopp inte finns på aktuellt konto, är Kontohavaren skyldig att erlägga ränta och avgifter m.m. enligt p. 8.

  9.2 Energifabriken ska vid betalning via autogiro senast sju dagar före förfallodagen underrätta Kontohavaren om fakturans belopp och förfallodag. Om Kontohavaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank. Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem dagar efter det att medgivandet återkallats. Om Kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Energifabriken eller kontohållande bank. Energifabriken svarar vid betalning via autogiro för fakturans riktighet och ska vid anfordran återbetala vad som felaktigt kan ha överförts från Kontohavarens konto.

 10. Kreditgränser, uppsägning av avtal i förtid m.m.
  10.1
  Energifabriken har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om Kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Energifabriken och/eller vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren. Energifabriken har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller spärra Kundkort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Energifabriken har vidare rätt att ändra kreditgränsen för Kundkortets användning utan föregående meddelande till Kontohavaren.

  10.3 Energifabriken ska vid uppsägning av Smartkort återbetala innestående tillgodohavanden inom 15 arbetsdagar efter det att Kontohavaren meddelat Energifabriken till vilket konto återbetalningen ska ske.

 11. Force Majeure och ansvarsbegränsning m.m.
  11.1
  Energifabriken ska inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Energifabriken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Energifabriken endast i den mån skada orsakas av att Energifabriken har varit oaktsam. Energifabriken ansvarar inte för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning, förändringar av Energifabrikens egna eller annat anslutet stationsnät. Energifabriken svarar inte heller för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer av tvingande lag. Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige enligt rättegångsbalkens regler.

 12. Förändring av villkoren och Personuppgiftsbehandling m.m.
  12.1
  Dessa allmänna villkor gäller tills det att Energifabriken meddelat annat. Energifabriken äger rätt att meddela ändring genom att skriftligt meddelande tillsänds Kontohavaren i t.ex. faktura eller kontoutdrag och Kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av Kundkortet. Kortinnehavaren medger att Energifabriken på automatisk väg, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post som telekommunikation. Konto- eller Kortinnehavare som vill att uppgifter rättas eller raderas kan vända sig till Energifabriken. Vid marknadsföringen av Kundkort har Energifabriken följt svensk lag om marknadsföring. Klagomål kan lämnas till Energifabriken och behandlas i syfte att få till stånd en lösning i samförstånd. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska. Kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska.

Energifabriken i Sverige AB • Org.nr: 556698-9793
Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Telefon: 0142-414 55
E-post: info@energifabriken.se

Rulla till toppen